Τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων με MIS 5087337, 5075006, 5189955, 5189936, 5189870, 5189722, 5189926, 5203079 ως προς την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2014-2021.

Η τροποποίηση σε pdf